facebook     |  registrace  |  přihlášení   |   poslat dotaz   |    info:  info@lekmoty.cz

 

Obchodní podmínky


úvodní » Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 PROVOZOVATEL

LEKMOTY s.r.o., společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem na adrese Rybná 716/24, Staré Město, identifikační číslo: 02985845, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226062 („Provozovatel“).

 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Provozovatel provozuje internetový obchod dostupný na webové adrese www.lekmoty.cz

2.2 Touto formou nabízí Prodejce kromě jiného úplatné a bezúplatné poskytnutí licencí k užívání některých autorských děl, zejména děl literárních ve formě elektronických knih. Takto nabízená díla jsou autorskými díly ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Díla“).

2.3 Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a uživatelem internetového obchodu.

2.4 Uživatelem internetového obchodu, s nímž uzavře Provozovatel smluvní vztah, může být fyzická či právnická osoba. („Uživatel“).

2.5 Licenční smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku akceptace objednávky Uživatele Provozovatelem, čímž vznikne Uživateli právo Dílo v dohodnutém rozsahu užít a povinnost zaplatit dohodnutou cenu.

2.6 Uzavřením licenční smlouvy Uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Licenční smlouvy.

 

3 UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Pro využívání služeb on-line obchodu se Uživatel musí zaregistrovat. Registrací získá potřebné přihlašovací údaje pro používání služeb.

3.2 Registrací Uživatel získá jedinečný kód LID pro jednorázovou aktivaci aplikace LEKMOTY. Kód LID je vázán na uživatelský účet vzniklý registrací na www.lekmoty.cz.

3.3 Každou další registrací je vždy vytvořen nový uživatelský účet s novým jedinečným kódem LID.

3.4 Při registraci a při využívání služeb Provozovatele je Uživatel povinen uvádět pravdivě všechny požadované údaje.

3.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

3.6 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.7 Provozovatel může omezit či zcela zrušit Uživateli přístup k uživatelskému účtu a to v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti dle článku 5 POSKYTNUTÍ PRÁV, a to bez náhrady.

3.8 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele.

3.9 Uživatel není oprávněn nějakým způsobem maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.

 

4 ELEKTRONICKÁ KNIHA, ZAŘÍZENÍ A APLIKACE

4.1 Dílo představuje datový soubor, elektronickou knihu, který lze užívat jen pomocí technických zařízení podporujících fungování potřebného softwaru, kterým je aplikace LEKMOTY, LEKMOTYi, LEKMOTY43 („Aplikace“).

4.2 Aplikace slouží pro stahování, správu a čtení Děl. Aplikace je poskytována zdarma. Stažení Aplikace je zpřístupněno na www.lekmoty.cz/ke-stazeni/. Uživatel si po stažení a nainstalování Aplikaci musí aktivovat jedinečným kódem LID. Údaje pro aktivaci Aplikace (zejména kód LID) obdrží po úspěšném zaregistrování (uživatelského účtu) v internetovém obchodě na adrese www.lekmoty.cz. Aktivační kód LID je vázán na uživatelský účet. Aktivace je jednorázová. Uživatel bere na vědomí, že na jednom zařízení může být aplikace instalovaná a aktivovaná pouze jednou a jedním LID bez odinstalování. Aktivovat aplikaci vícekrát současně pod různými LID na jednom zařízení není možné. Uživatel si je vědom, že odinstalováním může ztratit veškeré své knihy pořízené na www.lekmoty.cz a veškerá data týkající se aplikace. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu či ztrátu uživatele, která může být odinstalováním aplikace uživateli způsobena.

4.3 Uživatel bere na vědomí, že k aktivaci je nutné internetové připojení, bez aktivace Aplikace nemůže prohlížet elektronické knihy, ani již zakoupené.

4.4 Licence na užívání Díla může být časově omezená a to zapůjčení Díla na 30 dnů. Časové omezení Licence bude výslovně sjednáno formou sjednání (zakoupení / zapůjčení Díla) při uzavření objednávky v internetovém obchodě. Uživatel bere na vědomí, že pro otevření zapůjčeného Díla v Aplikaci musí být připojen k internetu.

4.5 Uživatel si je vědom, že Dílo jehož licence je poskytována úplatně, musí být při prvním otevření připojen k internetu.

4.6 Díla jsou chráněna proti rozmnožování na jiné zařízení. Uživatel může přenášet svá zakoupená Díla na neomezený počet zařízení, ale jen na taková zařízení, ve kterých je nainstalovaná a aktivovaná aplikace pomocí shodného LID, které obdržel Uživatel po registraci účtu na www.lekmoty.cz. Přenášet svá zakoupená Díla smí Uživatel jen pomocí nastavení v Aplikaci. Jakékoliv jiné rozšiřování Děl je zakázáno. Uživatel bere na vědomí, že Dílo nelze z Aplikace vytisknout.

4.7 Aplikace, prostřednictvím které bude mít Uživatel přístup k Dílům, si může sama vyžádat update. Nedojde-li k jeho provedení, může být přístup Uživatele až do provedení upgrade na daném zařízení omezen nebo vyloučen.

4.8 Uživatel si je vědom, že Dílo může obsahovat externí internetové odkazy na cizí internetové stránky, které nejsou součástí Díla. Provozovatel nezodpovídá za cizí internetové stránky a jejich obsah, které navštívíte kliknutím na externí internetový odkaz uvedený v Díle. Takové stránky navštěvujete zcela na své vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou připadnou újmu či škodu způsobenou Uživateli či třetim osobám navštívením a zobrazením externích internetových stránek, na které se odkazuje v Díle.

 

5 POSKYTNUTÍ PRÁV

5.1 Uživatel bere na vědomí, že Díla a Aplikace jsou chráněny autorským zákonem a zabezpečeny proti kopírování.

5.2 Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva k Dílům. Uživatel nabývá výhradně těch práv, která jsou nezbytná pro využití Děl ve sjednaném rozsahu (zakoupení / zapůjčení Díla) .

5.3 Konkrétní rozsah autorských práv bude sjednán v každé transakci zvlášť a může se u jednotlivých Děl a Uživatelů lišit.

5.4 Není-li ujednáno jinak, je Uživatel v případě uzavření licenční smlouvy s Provozovatelem ve vztahu k některému z Děl zejména oprávněn:

  • užívat Dílo pro osobní potřebu

  • bez územního omezení;

  • bez omezení co do způsobu užití;

5.5 Případné časové omezení Licence bude výslovně sjednáno formou sjednání (zakoupení / zapůjčení Díla) při uzavření objednávky v internetovém obchodě.

5.6 Není-li ujednáno jinak, není Uživatel zejména oprávněn:

  • Dílo jakkoli měnit, zejména převádět do jiných formátů a odstraňovat či měnit vyznačené informace o autorských právech;

  • rozmnožovat Dílo, rozšiřovat je, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat; a

  • zasahovat do technických prostředků ochrany práv (DRM), je-li jimi dílo chráněno.

  • Dílo, Aplikaci, zdrojové kódy ani žádnou jejich část modifikovat, upravovat, kopírovat, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných Děl a Aplikace. Uživatel je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

5.7 Uživatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí plnění (stažení Díla). Odstoupení je nutno provést formou e-mailu zaslaného na adresu podpora@lekmoty.cz

 

6 REKLAMACE

6.1 Dílo představuje datový soubor, typicky elektronickou knihu, který lze užívat dle článku 4 ELEKTRONICKÁ KNIHA, ZAŘÍZENÍ A APLIKACE

6.2 Provozovatel neodpovídá za případnou nekompatibilitu Díla s jakýmkoli vybavením Uživatele či třetích osob; Provozovatel však odpovídá za kompatibilitu Díla s požadavky formátu, ve kterém je zpřístupněno a dále za kompatibilitu se zařízením a SW případně dodaným Provozovatelem.

6.3 Vadou Díla je výhradně jeho nesoulad s příslušným formátem, v jehož důsledku je znemožněno nebo významně ztíženo jeho užití (elektronickou knihu nelze nahrát a otevřít, nefunkční formátování, pokud je formátování součástí Díla, chybná jazyková sada atd.)

6.4 Samotný obsah Díla nemůže být důvodem k reklamaci. Reklamaci lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu podpora@lekmoty.cz. Reklamaci bude Provozovatel řešit individuálně prostřednictvím e-mailu.

6.5 Pokud nebude možné odstranit vadu, bude Uživateli dle volby Provozovatele vrácena cena či nabídnuta jiná elektronická kniha.

 

7 CENA

7.1 Seznam Děl nabízených Provozovatelem je zveřejňován na portálu www.lekmoty.cz , a to včetně uvedení ceny licence pro jednotlivá nabízená Díla a typy licence.

7.2 Ceny Licence jsou Provozovatelem uváděny bez a včetně daně z přidané hodnoty. U každého díla je uvedena jeho bližší specifikace. Nabídka na poskytnutí služby ohledně jednotlivých děl je platná jen po dobu, kdy je příslušná nabídka zobrazována.

7.3 Uživatel bere na vědomí, že při zadávání nabídek může dojít k technické či lidské chybě např. při zadání ceny; v takovém případě má Provozovatel právo následně parametry nabídky upravit a licence bude považována za sjednanou za takto upravených podmínek. V případě jakékoli změny podmínek má samozřejmě Uživatel právo od licenční smlouvy odstoupit.

7.4 Náklady na dodání a náklady na použití prostředků komunikace na dálku nejsou účtovány.

7.5 Způsob a podmínky platby, vč. případných nákladů platebního styku a způsobu jejich úhrady:

Platební podmínky - platit lze pouze online platebními metodami pomocí zabezpečené platební brány GoPay, nebo pomocí bankovního převodu. Podrobnosti o platbě kartou a o dalších dostupných platebních metodách najdete na stránce GoPay.

V případě online platby je zboží připraveno ke stažení až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce.

V případě platby bankovním převodem je zboží připraveno ke stažení až po připsání částky na náš účet.

 

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Uživatel poskytuje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení, informace o rozsahu licencovaných děl), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Provozovatele a třetích osob, a to na neomezenou dobu.

8.2 Poskytnuté osobní údaje Uživatele nebudou poskytnuty jinému subjektu než Provozovateli či jeho zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.

8.3 Uživatel má právo požádat Provozovatele o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Provozovatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Provozovatel může za poskytnutí informace požadovat od Uživatele přiměřenou úhradu.

8.4 Uživatel má právo se obrátit na Provozovatele, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Provozovatele o vysvětlení či nápravu; jinak má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5 Uživatel, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 8.1 výše, může písemně požádat Provozovatele o jejich odstranění z databáze.

8.6 Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele elektronickými prostředky. Uživatel má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Znění těchto obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností nového znění obchodních podmínek.

9.2 Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami či dohodou stran se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Obsah licenční smlouvy je Provozovatelem archivován, a to po dobu 10 let.

9.4 Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

9.5 Zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky není možné, neboť objednávka je realizována obratem.

9.6 Nejsou zde žádné kodexy chování, které jsou pro Provozovatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje.

9.7 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18. 3. 2016.

 

[Přeskočit navigaci]